DOELSTELLING

Brave Water Foundation

De Brave Water Foundation streeft er actief naar een wezenlijke bijdrage te leveren aan het behoud en de verbetering van het oppervlakte water.
Dat doen wij door onderzoek van en in het oppervlakte water, door educatie, samenwerking met andere stichtingen met vergelijkbare doelen en door het bieden van een platform waar kennis en informatie beschikbaar is. Dit en in de praktijk meer, doen wij met als doel de kwaliteit van het oppervlakte water positief te beïnvloeden en de balans te herstellen.

Werkzaamheden

De Brave Water Foundation verricht allerlei werkzaamheden, op eigen initiatief of gezamenlijk met andere stichtingen. De werkzaamheden zullen flexibel doch volhardend worden uitgevoerd, waar dat nodig is. De Brave Water Foundation verricht de volgende werkzaamheden: • Waterkwaliteit metingen • Opsporingen • Opruimwerkzaamheden in en om het water • Duikexpedities • Evenementen en beurzen • Lezingen en presentaties • Trainingen volgen en geven • Actief samenwerken met andere ANBI instellingen met soortgelijke doelstellingen. • Het beschikbaar stellen van benodigde materialen voor het uitoefenen van het realiseren van de doelstellingen. Hierbij wordt opgemerkt dat de werkzaamheden ieder moment kunnen worden uitgebreid mocht het realiseren van de doelstelling van de Brave Water Foundation daar om vragen. Door op flexibele wijze de werkzaamheden consequent en volhardend uit te voeren draagt de Brave Water Foundation bij aan de realisatie van haar doelstellingen.

Geen winstoogmerk

De Brave Water Foundation heeft geen winstoogmerk en beoogt het algemeen belang te dienen.

Informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Brave Water Foundation De statutaire doelstelling van de Brave Water Foundation luidt als volgt: 1. De stichting heeft ten doel: a. het verbeteren en behoud van het oppervlakte water; b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: a. het doen van onderzoek; b. educatie en samenwerken; c. het bieden van een platform waar kennis en informatie beschikbaar is ten einde de kwaliteit van oppervlakte water positief te beïnvloeden en de balans te herstellen. Meer informatie is op te vragen bij de bestuursleden van de Brave Water Foundation.